PRIVATUMO POLITIKA

ĮVADAS

MB Jonaičiai ir ko, įmonės kodas 124486387, adresas Pilies g. 38-1, Vilnius (toliau – „Klinika“ arba „mes“) rūpinasi Jūsų privatumu ir saugo Jūsų asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos pateikėte Klinikai.

JŪSŲ SUTIKIMAS SU ŠIA PRIVATUMO POLITIKA

Perduodami Klinikai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos taisyklėmis bei su taisyklėse nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais ir sąlygomis.

Jei Jūs nesutinkate su Privatumo politikos taisyklėms, prašome neteikti Jūsų asmens duomenų Klinikai.

APIE JUS TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

Šioje Privatumo politikoje terminas „asmens duomenys“ reiškia informaciją apie Jus arba tokią informaciją, pagal kurią būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai Jus identifikuoti, įskaitant duomenis, susijusius su sveikata, jeigu juos pateiksite.

Mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateiksite naudodamiesi Klinikos interneto svetaine, el. paštu ar telefonu registruodamiesi Klinikoje. Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo pagrindu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 9 str. 2 d. a) punktas).

Klinikos interneto svetainė, el. paštas ar telefonas yra skirti pacientų registracijai. Klinika šiais kontaktais nekonsultuoja pacientų ir nesiekia gauti informacijos apie Jūsų sveikatos būklę ir tvarkyti šių duomenų.

Klinika neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Mes laikysime, kad Jūsų pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika.

KAM NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS

Jūsų asmens duomenis tvarkysime, kad galėtume teikti paslaugas ir užtikrinti mūsų teikiamų paslaugų kokybę, t. y. kad užregistruotume Jūsų vizitą Klinikoje, kai į Kliniką kreipiatės telefonu, el. paštu ar duomenis pateikiate Klinikos interneto svetainėje, taip pat kad primintume apie Jūsų vizito laiką, skambindami ar siųsdami pranešimą Jūsų nurodytu telefono numeriu.

Jeigu pateiksite savo specialiuosius asmens duomenis ir teirausitės konsultacijos, nuotoliniu būdu jos neteiksime ir šios informacijos gauti nepageidaujame. Atitinkamus Jūsų duomenis tvarkysime tik tiek, kiek užtruks šių duomenų ištrynimas, atsižvelgiant į mūsų vidaus procedūras.

KOKIĄ INFORMACIJĄ ATSKLEIDŽIAME

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti:

– Kai Klinika pasitelkia duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis, tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą teikiančios ir prižiūrinčios įmonės, el. pašto ar kitų informacinių technologijų infrastruktūrų paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės ar kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugos susijusios su Paciento asmens duomenų saugojimu ar tvarkymu;

– Teisės aktų nustatytais atvejais, esant pagrįstam atsakingų institucijų ar kitų įgaliotų asmenų kreipimuisi.

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau kaip 3 mėnesius po įvykusio vizito.

Ilgesnis Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti vykdomas tik, jeigu:

– Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;

– Jūsų duomenys saugomi rezervinėse kopijose ar kitaip dėl taikomų techninių mūsų informacinių sistemų reikalavimų;

– Teisės aktai numato ilgesnius saugojimo terminus.

JŪSŲ TEISĖS IR MŪSŲ KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Dėl savo asmens duomenų Jūs turite toliau nurodytas teises, įgyvendinamas teisės aktuose nustatyta apimtimi:

(i) Prašyti, kad Klinika leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;

(ii) Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų ar kai yra kitas teisinis pagrindas;

(iii) Bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis (nedarant poveikio duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui);

(iv) Prašyti perkelti Jūsų mums pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi elektroniniu formatu, kitam duomenų valdytojui arba tiesiogiai pateikti Jums.

Jei manote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos Jūsų teisės, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, el. p. [email protected] Visais atvejais, prieš teikiant skundą, galite susisiekti su mumis, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Visos Jūsų teisės gali būti įgyvendintos susisiekus su Klinika: [email protected], 8(5)2791441, Pilies g. 38-1, Vilnius, LT-01123, Lietuva.

PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR KEITIMAS

Ši Privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo dienos.

Ši privatumo politika gali būti Klinikos atnaujinama. Klinika informuos apie atnaujinimus tinklalapyje pateikdama naują Privatumo politikos variantą kartu su atliktų korekcijų datomis. Tęsdami naudojimąsi interneto svetaine po padarytų Privatumo politikos atnaujinimų, Jūs sutinkate su atliktais pakeitimais.

privatusginekologas.lt